Inhoudsopgave

 1. Vereniging
 2. Leden
 3. Praesidium
 4. Pro-senioren
 5. Meter-/peterschap
 6. Vergaderingen
 7. Sancties
 8. Doop
 9. Ontgroening
 10. Cantussen
 11. Verkiezingen
 12. Algemene bepalingen


Artikel 1: Vereniging

 1. De vereniging heeft als doel het organiseren van sociale, culturele en sportieve activiteiten voor haar leden.
 2. De vereniging heeft niet tot doel zich te verbinden met enige religieuze, etnische of politieke strekking.
 3. De activiteiten vinden plaats gedurende het hele werkjaar in Gent en voornamelijk in Meetjesland.
 4. De vereniging wordt bestuurd door het praesidium, dat op het einde van ieder werkingsjaar wordt verkozen.
 5. Het praesidium tracht in de mate van het mogelijke wekelijks minstens één activiteit te organiseren.


Artikel 2: Leden

 1. Zij die lid willen worden voor het beschouwde academiejaar moeten ingeschreven zijn aan een universitaire instelling of aan instelling hoger onderwijs buiten de universiteit.
 2. Interne leden dienen aan 1 van de volgende voorwaarden te voldoen: woonachtig zijn in het Meetjesland, minimaal 13 jaar gewoond hebben in het Meetjesland, op minder dan 1 kilometer van de grens met het Meetjesland woonachtig zijn, of 3 jaar middelbaar onderwijs in het Meetjesland hebben gevolgd. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden door het praesidium. Hierbij mag het aantal extra-murosleden nooit meer dan 30% bedragen van de actieve leden. Extra-murosleden zijn leden die niet voldoen aan 1 van bovenstaande punten. Zij dienen eveneens aan bepaalde voorwaarden te voldoen, zie punt 9.
 3. Het praesidium is bevoegd bij stemming met tweederde meerderheid om mensen bij bijzondere toelating lid te maken van de vereniging.
 4. Wanneer men lid wil worden, gaat men onvoorwaardelijk akkoord met de statuten. Lid worden gebeurt door zich te laten dopen.
 5. De leden dienen ieder jaar hun lidgeld te betalen. Leden van het praesidium en pro-senioren betalen geen lidgeld.
 6. Het praesidium kan een lid uitsluiten met een tweederde meerderheid en leden kunnen geweigerd worden. De betrokkene heeft wel het recht om, ter zitting van het voltallige praesidium, zijn standpunt te verdedigen.
 7. De leden hebben toegang tot alle activiteiten van de vereniging tenzij het praesidium anders beslist met tweederde meerderheid.
 8. Leden die hun hogere studies afgerond hebben worden oud-lid. Oud-leden zijn welkom op activiteiten, tenzij het praesidium anders beslist. Oud-leden moeten geen lidgeld betalen, hierdoor ervaren zij geen kortingen op groepsaankopen en dergelijke, maar zijn wel nog steeds welkom op activiteiten. Als er voordelen willen ervaren worden door oud-leden horen deze wel lidgeld te betalen.
 9. Indien een extra-muros persoon lid te willen worden van Moeder Meetjesland dient die schriftelijke toestemming te verkrijgen van het praesidium via tweederde meerderheid. Dit kan verkregen worden door het versturen van een brief naar de desbetreffende pro-senioren en praesidium.


Artikel 3: Praesidium

 1. Het praesidium bestaat minstens uit een praeses, een vice-praeses, een penningmeester en een schachtentemmer. Minimaal drie van deze vier personen dienen een intra-muroslid te zijn.
 2. Het praesidium bestaat voor minstens 70% uit intra-murosleden.
 3. De bestuurstaken omvatten:
  • Praeses
   • Verantwoordelijk voor het toezicht op de andere leden van het praesidium.
   • Houdt contact met andere verenigingen.
   • Zit vergadering voor en leidt cantussen.
   • Woont de vergaderingen van het S.K. en de Oost-Vlaamse gilde bij.
   • Heeft naast de penningmeester een volmacht bij de bank
   • Voorziet de linten.
   • Draagt de eindverantwoordelijkheid van Moeder Meetjesland.
  • Vice-praeses
   • Voert de taken uit van de praeses wanneer deze niet beschikbaar of aanwezig is.
   • Ondersteunt de praeses.
   • Ondersteunt de andere leden van het praesidium in de uitvoering van hun taken.
   • Verzorgt het leden-weekend.
  • Penningmeester
   • Beheert de gelden van de vereniging.
   • Houdt als gemachtigde contact met de bank, leveranciers e.d.
   • Is verplicht gedurende het hele academiejaar een complete boekhouding bij te houden. Andere praesidiumleden hebben het recht om deze boekhouding doorlopend in te kijken.
   • Controleert als zij die voordelen kunnen ervaren effectief lid-geld hebben betaald.
  • Secretaris
   • Vervaardigt de notulen.
   • Zorgt voor ledenlijsten, lidkaarten, drukwerk, gadgets, merchandise…
   • Werkt nauw samen met de PR.
  • PR-verantwoordelijke
   • Zorgt voor commerciële activiteiten van de vereniging.
   • Houdt contact met huidige sponsors en gaat opzoek naar nieuwe sponsors die een meerwaarde kunnen geven aan de club.
   • Beheert sociale media kanalen en website.
   • Creatieve uitwerkingen van evenementen en reclamemateriaal.
  • Feest
   • Staat in voor de organisatie van fuiven en andere feestelijke activiteiten georganiseerd door Moeder Meetjesland.
   • Werkt nauw samen met de functie cultuur.
   • Heeft het recht op een bankkaart.
  • Cultuur/Sport
   • Staat in voor organisatie van culturele activiteiten zoals kroegentochten, streekbieravonden, bierbowlings, brouwerijbezoeken, eetfestijnen …
   • Staat in voor de organisatie van sportactiviteiten in het kader van de SK-sportcompetitie en eventuele bijkomende onafhankelijke sportactiviteiten
  • Cantor
   • Wordt belast met het aanleren van nieuwe liederen.
   • Heft liederen aan op een cantus.
   • Neemt minstens deel aan één cantusavond van het SK.
  • Schachtentemmer
   • Zorgt voor organisatie van doop, nadoop en ontgroening.
   • Is verantwoordelijk voor de schachten tijdens elke activiteit van Moeder Meetjesland.
   • Is verantwoordelijk voor het aanwerven van nieuwe leden samen met de huidige preasidiumleden.
   • Voorantwoordelijk voor de schachten op de cantussen.
   • Motiveert schachten om naar activiteiten te komen.
  • Zedenmeester
   • is verantwoordelijk voor het bewaren van de orde bij de commilitones tijdens de cantussen
 4. De beschreven bestuurstaken zijn een theoretische benadering van de verschillende functies binnen Moeder Meetjesland. Er kan hiervan afgeweken worden om de vlotte werking van de club te bevorderen.
 5. De praeses en penningmeester dienen voor het academiejaar waarin zij hun functie vervullen ingeschreven te zijn aan de Universiteit Gent voor minstens 27 studiepunten.
 6. Het praesidium waakt over de handhaving van de statuten.
 7. Indien de statuten overtreden zouden moeten worden moet dit goedgekeurd worden door 8 op 11, waar de preases twee stemmen heeft.
 8. Het praesidium is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten van de vereniging. Zij is ook verplicht toezicht te houden tijdens de uitvoering van de activiteiten.
 9. Bij het beëindigen van het academiejaar moeten de praesidiumleden hun functie overdragen aan de nieuwe leden van het praesidium, verkozen volgens de procedure die verder omschreven wordt.
 10. Uitsluiten van een praesidiumlid gebeurt volgens de sanctieprocedure verder omschreven in deze statuten.
 11. Wanneer een praesidiumlid vrijwillig hun functie neerlegt, wordt een herverkiezing voor de functie gehouden tijdens de eerstvolgende bijeenskomst. In geval van overmacht beslist het praesidium.
 12. De praesidiumleden zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen welke gebeuren tijdens de activiteiten van de club. De aanwezigen dragen zelf alle verantwoordelijkheid.


Artikel 4: Pro-senioren

 1. Pro-senioren zijn de personen die minimaal één jaar praeses van Moeder Meetjesland geweest zijn.
 2. Pro-senioren hebben voornamelijk een adviserende functie voor latere praesidia.
 3. Pro-senioren moeten uitgenodigd worden op de vergaderingen van het praesidium door de huidige senior.
 4. Pro-senioren mogen de vergaderingen bijwonen. Pro-senioren hebben geen stemrecht, tenzij anders aangegeven door de meerderheid van het praesidium.
 5. Pro-senioren worden gratis toegelaten tot cantussen, fuiven en galabals. Over mogelijke andere activiteiten beslist het huidige praesidium


Artikel 5: Meter-/peterschap

 1. Het meter-/peterschap kan door het praesidium toegekend worden aan:
  • stichtende leden
  • eigenaar van clublokaal
  • boegbeelden van de vereniging
 2. De meter/peter heeft voornamelijk een adviserende rol.
 3. De meter/peter wordt uitgenodigd voor alle activiteiten.


Artikel 6: Vergaderingen

 1. Het praesidium vergadert bij voorkeur maandelijks.
 2. De praesidiumleden moeten indien mogelijk allen aanwezig zijn. Indien er een gegronde reden voor afwezigheid is, moet dit gemeld worden aan de praeses.
 3. Alleen leden van het praesidium zijn op de vergadering aanwezig. Pro-senioren en de meter/peter mogen de vergaderingen bijwonen, mits op voorhand aangevraagd en goedgekeurd door het praesidium.
 4. Op een vergadering dienen aan bod te komen: aanwezigheden, agendapunten opgesteld door de praeses en ingediend door de praesidiumleden en varia.
 5. Zaken besproken tijdens de vergadering dienen als vertrouwelijk behandeld te worden.
 6. Alleen aanwezige praesidiumleden hebben stemrecht; stemmen bij volmacht is niet toegelaten.
 7. Geldig stemmen kan enkel wanneer minimaal tweederde van de praesidiumleden aanwezig zijn. Zaken worden aangenomen wanneer tweederde meerderheid gevonden wordt.


Artikel 7. Sancties

 1. Er zijn meerdere sancties mogelijk. Een praesidiumlid kan ontheven worden uit hun functie of uit de club gezet worden. Een clublid kan enkel uit de club gezet worden.
 2. Een praesidiumlid kan omwille van meerdere redenen gesanctioneerd worden. De sanctie is afhankelijk van de ernst van de situatie. Er kan een motie van wantrouwen ingediend worden indien er genoeg geldige argumenten zijn dat een praesidiumlid niet voldoet als praesidiumlid of niet voldoet in zijn/haar functie.
 3. Een praeses kan men sanctioneren wanneer deze 3 weken afwezig was op zowel activiteiten als vergaderingen, ook al heeft hij/zij verwittigd. De praeses moet altijd verwittigen wanneer hij/zij niet aanwezig kan zijn.
 4. Een motie van wantrouwen tegen een praesidiumlid kan enkel tijdens een vergadering van Moeder Meetjesland en alleen door een ander huidig praesidiumlid aangevraagd worden. Tijdens deze vergadering wordt de sanctie besproken, waarna het praesidiumlid in kwestie ervan op de hoogte gesteld wordt. Die kan, indien gewenst, de tijd krijgen om zich voor te bereiden op de verdediging tot de volgende vergadering. Dan volgt er een stemming over het al dan niet sanctioneren van het praesidiumlid. Enkel bij ¾ meerderheid kan de sanctie plaatsvinden.
 5. Indien het praesidiumlid niet aanwezig is tijdens de vergadering wordt die schriftelijk uitgenodigd voor de volgende vergadering. Indien deze persoon ongeldig afwezig is tijdens deze vergadering, vervalt hun recht op verdediging.
 6. Bij het ontheffen van een praesidiumlid uit zijn functie geldt dat de persoon hun praesidiumlint van dat jaar moet teruggeven aan de club. Mocht hun functie op een lint staan waarop ook andere functies staan dan moet die zijn lint teruggeven en worden de letters, cijfers en/of lauwerkrans van de functie van dat jaar verwijderd en krijgt de persoon hun lint terug.
 7. Wanneer er een praesidiumlid gesanctioneerd wordt, wordt hun schriftelijk op de hoogte gebracht.
 8. Een clublid kan uit de club gezet worden indien het praesidium hierover met een ¾ meerderheid beslist.
 9. Bij deze sanctie geldt dat het clublid in kwestie hun lint moet teruggeven aan de club. De persoon wordt dan niet langer als lid van Moeder Meetjesland beschouwd.
 10. Wanneer een clublid uit de club gezet wordt, wordt die schriftelijk op de hoogte gebracht.


Artikel 8: Doop

 1. Het volledige doopgebeuren wordt voorbereid door het doopcomité. Het doopcomité bestaat uit de praeses, schachtentemmer en minstens 4 andere preasidiumleden of commilitones. De eindbeslissing voor de overige leden van het doopcomité ligt bij de preases en de schachtentemmer.
 2. De doop wordt geleid door de schachtentemmer, bijgestaan door het doopcomité. Andere praesidiumleden of commilitones kunnen hen, mits toestemming van het doopcomité, bijstaan, doch mogen zij geen bevelen opleggen.
 3. De doopcantus wordt geleid door de praeses.
 4. De doop heeft tot doel de vriendschap tussen schachten onderling te versterken en heeft een ludiek karakter. Zware fysieke proeven en vernederingen zijn uit den boze. Het geldende doopdecreet dient gevolgd te worden.
 5. Tijdens de doopcantus mogen enkel gedoopte leden van Moeder Meetjesland aanwezig zijn. Leden van andere verenigingen worden enkel toegelaten mits toestemming van het praesidium.
 6. Leden die gedoopt zijn blijven het hele jaar door schacht tot ze ontgroend worden.


Artikel 9: Ontgroening

 1. Het officiële gedeelte van de ontgroening wordt geleid door de praeses, met ondersteuning van de schachtentemmer en gebeurt zoals beschreven in de Gentse clubcodex.
 2. Het praesidium beslist welke schachten ontgroend mogen worden, op basis van motivatie en aanwezigheid op activiteiten doorheen het jaar.
 3. In functie van de ontgroening kan iedere schacht een ontgroeningsopdracht opgelegd worden, die zij dienen uit te voeren. De ontgroeningsopdrachten worden op voorhand bepaald door het praesidium en worden tijdig aangekondigd.
 4. Als schachten, omwille van een aanvaardbare reden, op de ontgroening niet aanwezig kunnen zijn, kan er een tweede of persoonlijke ontgroening plaatsvinden voor de schachten in kwestie.
 5. Als iemand, omwille van een niet-aanvaardbare reden, de ontgroening mist of de ontgroening geweigerd wordt, blijft de persoon in kwestie schacht en heeft deze dusdanig geen stemrecht.


Artikel 10: Cantussen

 1. Enkel gedoopte personen worden toegelaten op de cantussen. Hier kan uitzonderlijk van afgeweken worden indien het praesidium dit beslist.
 2. Op gesloten cantussen worden enkel gedoopte leden van Moeder Meetjesland toegelaten. Deze cantussen gaan vaak gepaard met officiële gedeelten.
 3. Op open cantussen worden ook gedoopte leden van bezoekende verenigingen toegelaten. Het praesidium behoudt echter steeds het recht een maximum aantal personen per vereniging op te leggen of personen te weigeren.
 4. Het praesidium beslist in alle gevallen of een cantus al dan niet open of gesloten is voor bezoekende verenigingen.
 5. Iedere cantus wordt geleid door de praeses. De praeses staat op gelijk welk moment boven de regels van de cantus en bepaalt het verloop van de cantus.
 6. Noch de praeses, noch de schachtentemmer, noch de zedenmeester mag een lid van de corona verplichten boven zijn of haar kunnen te drinken.
 7. Voor het algemene verloop van de cantus dienen de regels uit de Gentse clubcodex zo goed mogelijk gevolgd te worden.
 8. Wanneer de praeses zijn functie niet meer kan vervullen, dient hij een vervanger aan te stellen. Hiervoor komen de volgende mensen in aanmerking: de vice-praeses, pro-senioren of een lid van het praesidium.
 9. De praeses heeft altijd het recht om iemand te verwijderen uit de corona als deze de cantus stoort. Hij moet deze persoon wel al minstens eenmaal gewaarschuwd hebben. Mocht de gehele corona geen respect tonen aan de praeses, heeft de praeses het recht de cantus te onderbreken en zelfs te beëindigen.
 10. Leden van de corona die gestraft worden, kunnen dit op de volgende manieren weigeren: indien de straf omvat dat er een bepaalde hoeveelheid bier moet gedronken worden, kan het coronalid dit weigeren en de straf uitdrinken met water op voorwaarde dat het lid dan voor de rest van de cantus enkel nog water drinkt (=bierimpotent). Een lid van de corona kan ook een straf weigeren als hij of zij een aanvaardbare reden kan aangeven waarom de straf onterecht, te zwaar of te vernederend is.
 11. De cantuszaal dient klaargezet en opgeruimd te worden door de schachten. Indien de schachtentemmer hier geen schachten voor heeft, ligt de verantwoordelijk bij de preasidiumleden.
 12. Iedereen die meedoet aan een cantus moet betalen met uitzondering van de pro-senioren, de meter/peter, de praeses van een andere SK-club en het Dagelijks Bestuur van het SK Ghendt.


Artikel 11: Verkiezingen

 1. Het kiezen van een nieuw praesidium gebeurt tijdens de laatste cantus van het werkingsjaar. Enkel leden van Moeder Meetjesland mogen op deze kiescantus aanwezig zijn. Pro-senioren en de meter/peter zijn eveneens welkom.
 2. Alle gedoopte én ontgroende leden kunnen zich kandidaat stellen voor om het even welke functie. Leden die ontslagen werden uit hun functie bij Moeder Meetjesland kunnen zich niet kandidaat stellen.
 3. In de eerste ronde kunnen enkel personen met een tijdig ingediende kandidatuur zich kandidaat stellen voor een functie. Deze voorwaarde vervalt vanaf de tweede ronde. Men kan maximaal voor twee verschillende functies een kandidatuur indienen.
 4. Om zich kandidaat te stellen voor de functie van praeses, dient men minstens één academiejaar ervaring te hebben in het praesidium van Moeder Meetjesland. Deze voorwaarde vervalt vanaf de tweede ronde.
 5. Kandidaat-praesidiumleden dienen uit 70% intra-murosleden te zijn. Binnen het hoogpraesidium (praeses, vice-praeses en penningmeester) kan maximaal één persoon een extra-muroslid zijn.
 6. Kandidaten voor een bepaalde functie moeten op de verkiezingscantus aanwezig zijn. Mits een aanvaardbare reden en goedkeuring door het praesidium, kan hiervan afgeweken worden. Een advocaat, aangesteld door de afwezige kandidaat, zal dan dit lid vertegenwoordigen op de kiescantus. Deze advocaat mag geen huidig praesidiumlid zijn en mag ook niet stemmen in de ronde waarin die iemand vertegenwoordigd.
 7. Alle artikels van de statuten die betrekking hebben tot de verkiezingen worden overlopen aan het begin van de kiescantus.
 8. De functieomschrijving zoals beschreven in deze statuten wordt voor de verkiezing van iedere functie overlopen.
 9. Kandidaten moeten zich voor de derde hamerslag bekend maken door recht te staan.
 10. Alle kandidaat-praesidiumleden krijgen de kans zich even voor te stellen en hun motivatie duidelijk te maken. Nadien kunnen leden van de corona vragen stellen aan de kandidaat. Indien er meerdere kandidaten zijn voor een bepaalde functie, mogen ze de motivatie van hun medekandidaten niet bijwonen en verlaten zij de zaal.
 11. Enkel de commilitones die op de verkiezingscantus aanwezig zijn hebben stemrecht; stemmen bij volmacht is niet toegelaten.
 12. Iedere aanwezige commilito heeft één stem, ook aanwezige pro-senioren en de meter/peter. Enkel de huidige praeses heeft twee stemmen.
 13. De volgorde van de te verkiezen functies wordt op voorhand vastgelegd door de praeses. De praeses kan hoogst uitzonderlijk beslissen van deze volgorde af te wijken.
 14. Het stemmen gebeurt schriftelijk en anoniem.
 15. Tijdens de verkiezing van een bepaalde functie moeten de kandidaten de zaal verlaten.
 16. Indien er voor een bepaalde functie meer dan twee kandidaten zijn en niemand verkozen wordt in desbetreffende ronde, gaan enkel de twee kandidaten met het grootste aantal stemmen door naar de volgende ronde.
 17. Voor de functie van praeses volstaat een tweederde meerderheid om verkozen te worden. Indien na de eerste stemronde geen enkele kandidaat deze tweederde meerderheid haalt, wordt een tweede stemronde georganiseerd. Vanaf de derde stemronde voldoet een meerderheid van de helft + ½ stem om verkozen te worden. In de vierde stemronde wordt de kandidaat met het grootste aantal stemmen verkozen, tenzij dit aantal stemmen kleiner is dan de som van het aantal ongeldige stemmen en tegenstemmen.
 18. Voor alle andere functies is een meerderheid van de helft + ½ stem voldoende om verkozen te worden in elke stemronde. Vanaf de derde stemronde wordt de kandidaat met het grootste aantal stemmen verkozen, tenzij dit aantal stemmen kleiner is dan de som van het aantal ongeldige stemmen en tegenstemmen.
 19. Indien alle kandidaten voor een functie weggestemd worden, dan wordt er de eerstvolgende bijeenkomst voor die functie een nieuwe verkiezing georganiseerd.
 20. Blanco stemmen worden voor de telling afgetrokken van het totaal aantal stemmen en als dusdanig niet meegeteld. Ongeldige stemmen worden beschouwd als tegen alle kandidaten voor die functie. Een stem is geldig als duidelijk en ondubbelzinnig blijkt voor welke kandidaat gestemd werd. De praeses bepaalt welke stemmen als geldig worden beschouwd.
 21. Bij een ex aequo volgt er nog een stemronde.
 22. Iemand die niet verkozen wordt voor een welbepaalde functie mag zich nog maximaal eenmaal voor een andere functie kandidaat stellen.
 23. Zolang er voor een bepaalde functie niemand verkozen wordt, valt deze verantwoordelijkheid bij het gehele praesidium.


Artikel 12: Algemene bepalingen

 1. In de zaken waarin de statuten van Moeder Meetjesland niet voorzien, wordt gekeken naar de statuten van het SK Ghendt. Indien dit nog steeds geen duidelijkheid schept, beslist het praesidium tweederde meerderheid.
 2. Wijzigingen aan de statuten dienen tijdens de praesidiumvergadering voorgesteld en besproken te worden. Voor een geldige stemming moeten alle praesidiumleden op de vergadering aanwezig zijn. Wijzigingen worden aanvaard bij tweederde meerderheid.
 3. Na de stemming zijn de wijzigingen onmiddellijk van toepassing.
 4. De statuten zijn door de leden raad te plegen op de website.
 5. Er kan nooit geld uitgekeerd worden als betaling voor bewezen diensten. Er mogen vanuit de clubkas geen cadeaus uitgedeeld worden aan de leden van de club omwille van niet-clubgerelateerde redenen. Clubgerelateerde cadeaus mogen enkel uitgedeeld worden als ze evenredig verdeeld worden over alle stemgerechtigde leden.
 6. Bij uittreding of uitsluiting kan er geen teruggave of vordering gevraagd worden voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen aan de club.
 7. Bij ontbinding van de club moeten de eventuele activa en passiva die in het bezit zijn van de club geschonken worden aan een organisatie met een doel dat aansluit met dat van Moeder Meetjesland.
 8. De praesidiumleden zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen welke gebeuren tijdens de activiteiten van de club. De aanwezigen dragen zelf alle verantwoordelijkheid

Herzien en goedgekeurd te Gent op 19 april 2023,
Praesidium Moeder Meetjesland 2022-23